Kallelse till Ekonomisk Kårstämma

12 april, 2021 av Ebba

Styrelsen i kåren hälsar alla kårens medlemmar varmt välkomna till den ekonomiska kårstämman.

Tid:
Söndagen 25 April, kl. 16.00

Plats:
Scoutstuga i Kröcklinge

Förslag till Dagordning:
§ 1. Ordförande öppnade stämman
§ 2. Godkännande av dagordning
§ 3. Val av stämmoordförande samt två justeringsmän
§ 4. Fråga om stämman behörigen sammankallats
§ 5. Godkännande av röstlängd.
§ 6. a Verksamhetsberättelse
§ 6. b Verksamhetsplanen
§ 7. Revisionsberättelsen
§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 9. Beslut om kårens vinst eller förlust
§ 10. Eventuella motioner
§ 11. Firmatecknare
§ 12. Övriga frågor
§ 13. Avslutning

Alla kårens medlemmar har rösträtt, oavsett sin ålder!

Kårstyrelsemöte efter kårstämman
Efter att kårstämman är genomförd kommer den månads traditionella kårstyrelsemötet att äga rum. Där man diskuterar frågor som rör verksamheten.